Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre har hovedfokus på næringslivets rammebetingelser og bidrar til utvikling og samhandling i næringslivet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan. Hamarøy næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon, basert på formelt medlemskap.

 

Hamarøy næringsforening har følgende delmål:

 • Bidra til å framsnakke, styrke og videreutvikle næringslivet.
 • Bidra til økt rekruttering av arbeidstakere til Hamarøy.
 • Arbeide for nyetableringer og investeringer i Hamarøy.
 • Stimulere til bredt samarbeid i næringslivet.
 • Stimulere til bredt samarbeid mellom næringslivet, kommunen og andre aktører som er viktige for suksess i næringslivet, herunder utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Delta med næringspolitiske innspill, herunder offentlige høringer.
 • Markedsføre kommunen som arena for næringsvirksomhet, bosetting, bolyst og kultur.
 • Bidra til å redusere uønsket handelslekkasje fra kommunen.
 • Drive næringsrettet informasjons- og kompetansestyrkende virksomhet overfor medlemmene.
 • Bidra til fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig næringsutvikling i Hamarøy kommune.
 • Bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre kan oppta som medlemmer bedrifter, foretak og organisasjoner med virksomhet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan.

Bli medlem