Formål:

Hamarøy Næringsforening – Hábmera Æládussiebrre har hovedfokus på næringslivets rammebetingelser og bidrar til utvikling og samhandling i næringslivet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan. Hamarøy næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon, basert på formelt medlemskap.

Fokuset skal være på følgende områder når tiltak planlegges og der hvor foreningen kan påvirke utviklingen:

 • Næringsutvikling
 • Kompetanseoverføring
 • Samferdsel
 • Bolyst
 • Tilgang på boliger og boligtomter

Tiltak for 2020:

 • Samarbeidsmøte Hamarøy kommune – Hábmera suohkan, ukentlig møte mellom næringsavdelingen og næringsforeningen
 • Næringsrådsmøte hver 14.dag mellom kommunen, NAV og Næringsforeningen så lenge koronakrisen gjør dette nødvendig
  • Oppdatering av tiltak fra lokalt, regionalt og sentralt hold
  • Utvikling i arbeidsmarkedet og hvordan vi i samarbeid kan få ned ledighetstallene og hvordan forholde seg til permisjonsregler mm.
  • Arbeide for samhandling for å begrense konsekvensene av koronakrisen
 • Etablere kontakt med næringsavdelingen i Sametinget for å samarbeid om en avklaring rundt virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området). Og om hele Hamarøy er en del av virkemiddelområdet.
 • Næringslivsmøte høsten 2020 (av næringslivet for næringslivet)
  • Avklare tema
  • Samarbeidspartnere
 • Medlemsmøter skal normalt avvikles minst 4 ganger årlig. (forsøker å avvikle 2 møter etter sommeren om mulig)
 • Rekrutteringskampanje for å få flere medlemmer
 • Delta på arrangementer hvor vi ønsker å profilere oss i kommunen (Blankbygda ol.)
 • Følge opp samarbeidsprosjektet «Lev i Hamarøy» (kommunen m.fl.)
 • «Destinasjonsutvikling Nya Hamarøy»
 • Ta initiativ for å få oppdatert og montert nye infotavler i Hamarøy kommune
 • Ta kontakt med Næringsforum/Næringsforeninger lokalt og regionalt for å avklare eventuelt samarbeid, der vi har felles interesser
 • Utvikling av digital plattform for kommunikasjon med medlemmene, interesserte, samarbeidspartnere og aktuelle virkemiddelapparater.
 • «Lokalhandel i Hamarøy», avklare med medlemmene/potensielle medlemmer om de ønsker å etablere et nettsted for lokal handel
 • Kollektivtransport (Oppeidbussen, ferga Skutvik-Skrova-Svolvær, hurtigbåt tilbud Skutvik og Tysfjorden.
  • Arbeide for gjenoppretting av bussruten Oppeid – Bodø t/r som ble avviklet fra 1.januar 2020
  • Følge opp sommerruta hurtigbåt- buss med dem som hadde med dette å gjøre i 2019.
 • Arbeide for å få på plass/tilrettelegge for elbiladere i den delen av kommunen som ikke ligger lags E6
 • Oppdatere oss på næringslivssaker som angår lokalt næringsliv og å gi uttalelser i slike saker som påvirker våre medlemmers virksomhet og rammebetingelser

Hamarøy Næringsforening – Hábmera Æládussiebrre vil hele året være i beredskap i forhold til saker som gjelder næringslivet i kommunen. Medlemmer er velkommen til å tipse om saker som vi bør ha fokus rundt.

Last ned handlingsplanen 2020 som PDF