Vedtekter for Hamarøy næringsforening-Hábmera æládussiebrre

Fastsatt av stiftelsesmøtet 4. april 2019.

§ 1 Formål

Hamarøy næringsforening – Hábmera
æládussiebrre har hovedfokus på næringslivets rammebetingelser og bidrar til
utvikling og samhandling i næringslivet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan. Hamarøy
næringsforening – Hábmera æládussiebrre er en frittstående og uavhengig
organisasjon, basert på formelt medlemskap.

Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre har følgende delmål:

 • Bidra til å framsnakke, styrke og videreutvikle næringslivet.
 • Bidra til økt rekruttering av arbeidstakere til Hamarøy – Hábmera.
 • Arbeide for nyetableringer og investeringer i Hamarøy – Hábmera.
 • Stimulere til bredt samarbeid i næringslivet.
 • Stimulere til bredt samarbeid mellom næringslivet, kommunen og andre aktører som er viktige for suksess i næringslivet, herunder utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Delta med næringspolitiske innspill, herunder offentlige høringer.
 • Markedsføre kommunen som arena for næringsvirksomhet, bosetting, bolyst og kultur.
 • Bidra til å redusere uønsket handelslekkasje fra kommunen.
 • Drive næringsrettet informasjons- og kompetansestyrkende virksomhet overfor medlemmene.
 • Bidra til fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig næringsutvikling i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan.
 • Bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

§ 2 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Hamarøy næringsforening
– Hábmera æládussiebrre kan opptas bedrifter, foretak og organisasjoner med
virksomhet i Hamarøy kommune – Hábmera suohkan. Medlemmene er forpliktet til å
betale fastsatt årskontingent innen fristen som styret bestemmer. Mislighold av
betaling oppfattes som utmeldelse av foreningen. Medlemskap gir stemmerett på
årsmøte.

Utmeldelse som medlem må skje skriftlig til styret innen 31. oktober og trer da i kraft fra førstkommende årsskifte.

§ 4 Styrets sammensetning

Styret består av leder og nestleder pluss 3 til 7 styremedlemmer. I tillegg velges inntil 3 varamedlemmer i rekkefølge. Leder og nestleder velges for 2 år, men da slik at leder og nestleder har overlappende funksjonstid. Styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen, men da slik at tilnærmet halve styret har overlappende funksjonstid. Styret velges blant medlemmene. Utover dette konstituerer styret seg selv.

I sitt forslag til styrekandidater skal valgkomiteen tilstrebe en styresammensetning som ivaretar kjønnsmessig, bransjemessig og geografisk balanse.

§ 5 Styrets virksomhet

Styret har ansvar for den daglige drift av Hamarøy næringsforening
– Hábmera æládussiebrre i henhold til organisasjonens vedtekter og årsmøtets
eller medlemsmøtets vedtak,
herunder eventuelt arbeidsgiveransvar. Styret er ansvarlig for organisasjonens
økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. Styret har
besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen med mindre annet er
bestemt i vedtektene.

Styret avholder møter minst fire ganger årlig. Det føres protokoll
fra styremøtene. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Styret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer inkludert møtende
varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, eller andre kommunikasjonsmidler. Alle styremedlemmer registreres i Brønnøysundregistrene. Registrering bekreftes av styrets leder og ett styremedlem. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap innehar signaturrett. Styret kan tildele fullmakter til daglig leder.

§ 6 Revisjon

Foreningens regnskap skal revideres av revisor, som velges av årsmøtet med funksjonstid på 1 år.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder
pluss 2 medlemmer, og 1 varamedlem, alle velges for 1 år. Forslag på medlemmer
til valgkomiteen fremmes av styret overfor årsmøtet. Valgkomiteen skal foreslå
kandidater til samtlige øvrige valg som skal foregå på årsmøtet.

I sitt forslag til kandidater til
valgkomite skal styret tilstrebe en sammensetning som ivaretar kjønnsmessig,
bransjemessig og geografisk balanse.

Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Dersom foreningen innfører honorering av tillitsvalgte, skal valgkomiteen foreslå honorarets størrelse overfor årsmøtet.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ og innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig invitasjon til medlemmene. Saker til behandling må være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Dagsorden, saksdokumenter og valgkomiteens innstilling skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen 30. april. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles av årsmøtet. Samtlige frammøtte medlemmer etter §3 har stemmerett på årsmøtet, med 1 stemme hver. Årsmøtet kan endre på sakslisten med et 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret bestemmer det eller når kravet er fremsatt skriftlig av minst 1/3 av medlemmene, med samme prosedyre og frister for innkalling som for ordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle følgende
saker:

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. Konstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to stk. til å underskrive protokollen
 3. Revidert regnskap
 4. Styrets årsmelding
 5. Valg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité, revisor
 6. Neste års budsjett og handlingsplan til orientering
 7. Fastsetting av neste års medlemskontingent
 8. Fastsetting av eventuelt honorar til tillitsvalgte
 9. Innkomne saker – saker fra styret eller foreningsmedlem
 10. Vedtektsendringer

§ 9 Medlemsmøte

Styret kan innkalle til medlemsmøte når styret finner det nødvendig eller mer enn 4 medlemmer ber om det. Vedtektsfestet medlemsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Saklisten skal kunngjøres samtidig med innkallingen. Medlemsmøtet skal kunne gi innspill og råd til styret i saker som er utenfor årsmøtets dagsorden. Løpende kontakt med medlemmene i form av informasjonsmøter, kurs og sosiale treff er ikke å definere som vedtektsbestemte medlemsmøter.

§ 10 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendring kan fremsettes til ordinært eller ekstraordinærtårsmøte. Vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som ikke avgitte.

§ 11 Medlemskontingent

Følgende kontingentklasser er
fastsatt:

Medlem med årlig omsetning under 2 millioner kroner
Medlem med årlig omsetning på 2 – 5 millioner kroner
Medlem med årlig omsetning på 5 – 10 millioner kroner
Medlem med årlig omsetning på 10 – 20 millioner kroner
Medlem med årlig omsetning over 20 millioner kroner

Medlemskontingent for påfølgende år fastsettes av årsmøtet.

§ 12 Oppløsning eller fusjon

Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 1/3 av foreningens medlemmer. Forslagene skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes styret minst 3 uker før det ordinære årsmøtet som skal behandle saken. Endelig avgjørelse om oppløsning skal treffes på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene i hvert av de to årsmøtene. Forslag om fusjon med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter samme bestemmelser som ved oppløsning.

Vedtekter for Hamarøy næringsforening-Hábmera æládussiebrre

§ 13 Foreningens midler ved oppløsning

Dersom det ved foreningens oppløsning foreligger aktiva, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelse av denne. Aktiva skal i så fall søkes anvendt til aktivitet som mest mulig er i samsvar med Hamarøy næringsforening – Hábmera æládussiebrre sitt formål og skal i størst mulig grad tilbakeføres til de miljøer eller formål som tilførte verdiene.