Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Konstituering av årsmøtet, valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  3. Revidert regnskap
  4. Styrets årsberetning
  5. Valg av styreleder, styremedlemmer, vara, valgkomité, revisor
  6. Neste års budsjett og handlingsplan til orientering
  7. Fastsettelse av neste års medlemskontingent (innspill fra styret vedlagt)
  8. Fastsetting av eventuelt honorar til tillitsvalgte
  9. Innkomne saker – saker fra styret eller foreningsmedlem
  10. Vedtektsendringer

Det var ingen innkomne saker meldt til behandling i styret innen fristen 7.april 2020. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles av årsmøtet.
Dagsorden, saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet

Last ned saksliste som PDF her